بالا
صفحه اصلی > پیشخوان > قرآن و محیط زیست (۱)

قرآن و محیط زیست (۱)

قرآن و محیط زیست (۱)

تا حجت تمام نشود، بلا نازل نمی کند.
آنقدر مهربان است که مدت زمان نزول بلا را به اندازه ی ساختن یک کشتی غول پیکر، طول می دهد، بلکه ایمان بیاورند. مردمان اما هیچ باورشان نمی شد و مسخره می کردند که روی خشکی و فرسنگها دورتر از دریا، کشتی می سازد.

اما این بار بلا از آسمان نازل نشد. ابتدا از زمین جوشید. آب که مایه ی حیات بود، ابتدا تنور “نان” را ویران کرد. این هم حکمتی دارد. نوبت رسید به نجات بی گناهان.

ابتدا دستور آمد حیوانات وارد کشتی شوند. از هر نوع یک جفت. نباید نسلشان منقرض شود. نه فقط بخاطر آن که برای انسانها مفیدند. چنان چه برخی پنداشته اند. بلکه بخاطر خودشان و حق زندگی که دارند.

سپس انسانهای مومن وارد شدند. آنها قطعا حیوان آزار نبودند. ژن خوب هم ملاک نجات نبود.
رمز نجات، رفتار شایسته، مهربانی و انسانیت بود.

سید مهدی طباطبایی

پیغام شما