صفحه اصلی > کتاب > حقوق اساسی محیط زیست در اسلام

حقوق اساسی محیط زیست در اسلام

حقوق اساسی محیط زیست در اسلام

حقوق اساسی محیط زیست در اسلام

«حقوق اساسی محیط زیست» به عنوان شاخه ای از دانش بشری باشد که در آن،از سه سرفصل کلی «آزادی گرائی»، «نهادگرائی» و «هنجار گرائی» صحبت به میان می آید.مع الوصف نویسنده به دلیل اهمیت وافر دو قسمت اخیر،این جلد از حقوق اساسی زیست محیطی را به نحو زیر سازمان بندی نموده است:

دفتر اول – «هنجارها»ی زیست محیطی.

دفتر دوم – «نهادها»ی زیست محیطی در رویکرد دینی و فقهی.

پیغام شما