بالا
صفحه اصلی > کتاب > کتاب حقوق آب در فقه اسلامی

کتاب حقوق آب در فقه اسلامی

کتاب حقوق آب در فقه اسلامی

کتاب حقوق آب در فقه اسلامی تالیف سید مهدی طباطبایی

کتاب حقوق آب در فقه اسلامی، به بحث های حقوقی آب،در قالب، حقوق بشر بر آب و حقوق بشر دوستانه بر آب پرداخته شده است و ضمن مقایسه ی برخی از قوانین و حقوق بین المللی بر آب ، با فقه اسلامی،توانایی فقه در پاسخ گویی به معضلات و مشکلات کنونی نسبت به آب، مطرح و تبیین شده است.این کتاب می تواند منبع بسیار مناسبی جهت مطالعات دانشجویان و حقوق دانان در مورد حقوق آب، قرار گیرد.

موضوع : آب – منابع – جنبه های مذهبی – اسلام – جنبه های زیست محیطی

پیغام شما